Keeltekool BTEducation

Eesti Keel B1.jpg

Eesti keele A1-taseme täendkoolitus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 1250€

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal  40 tundi

Õppekeel:  vene

Õppejõud: Anna Škuratova, fololoog, eesti keele õpetaja, suure kogemusega, magister  

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Omandada eesti keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
Sihtgrupp

Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel
Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et
oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning
pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama
ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner
räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama

Чаепитие

Inglise kõnekeele kursus algjatele

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 500€

Õppe kogumaht: 60 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 60 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena saab õppija täiendada oma inglise keele oskust igapäevaselt populaarsemates teemades.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kelle keeletase on A1-A2 vahemikus ning ka neile, kes õppisid keelt, kuid pole pikalt inglise keelt kõnelenud.

Õpiväljundid 

Kursuse lõppedes õppija:
omab vajalikku sõnavara ja oskab suhelda igapäevase suhtluse kõige populaarsematel teemadel;
teab grammatika põhimõtteid, oskab kasutada kaasaegseid elektroonilisi sõnastikke;

Париж

Prantsuse kõnekeele kursus algjatele

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 300€

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 40 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on õpetada vajalikke teadmisi grammatikast ja tekitada igapäevaelu kõige populaarsematel teemadel suhtlemiseks vajaminev sõnavara. Samuti õpetada, kuidas kirjutada lihtsaid tekste (näiteks pühadetervitused) ning täita vorme ja registreerimislehti hotellis.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad prantsuse keele õppimist nullist ja soovivad saada algteadmisi ning suhtlemisoskust.

Õpiväljundid 

oskab teatud teemade raames esitada elementaarseid küsimusi ja neile vastata;

eesti.jpg

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 1250€

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal  40 tundi

Õppekeel:  vene 

Õppejõud: Anna Veeber, fololoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, suure kogemusega, magister  

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele
A2-taseme eksami sooritamiseks

Sihtgrupp

Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka inimesed, kes on saabunud Eestisse õppima või töötama. Täiskasvanud, kes soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, et omandada keeleoskuse A2 tase, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija: mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
mõistab ennustatava sisuga, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid ja juhiseid ning lühikeste selgelt esitatud tekstide põhisisu;
mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);   
kirjutab lühikesi sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.

Венеция

Itaalia kõnekeele kursus algjatele

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 400€

Õppe kogumaht: 80 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 80 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on õpetada vajalikke teadmisi grammatikast ja tekitada igapäevaelu kõige populaarsematel teemadel suhtlemiseks vajaminev sõnavara. Samuti õpetada, kuidas kirjutada lihtsaid tekste (näiteks pühadetervitused) ning täita vorme ja registreerimislehti hotellis.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad itaalia keele õppimist nullist ja soovivad saada algteadmisi ning suhtlemisoskust.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
oskab vahetada teavet igapäevase suhtluse tasemel, kasutades lihtsaid fraase, samuti aru saada lihtsatest lühitekstidest;

Бранденбургские ворота Sunset

Saksa kõnekeele kursus algjatele

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm:  Keeleõpe

Hind 300€

Õppe kogumaht: 60 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 60 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on õpetada vajalikke teadmisi grammatikast ja tekitada igapäevaelu kõige populaarsematel teemadel suhtlemiseks vajaminev sõnavara.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad saksa keele õppimist nullist ja soovivad saada algteadmisi ning suhtlemisoskust.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
omab põhilist sõnavara, oskab saksa keeles koostada igapäevasuhtluses kasutatavaid fraase ja kasutada neid suulises kõnes ja kirjutamisel;
omab igapäevastes olukordades suhtlemiseks vajalikku sõnavara;