Äriplaani koostamise kursus

Koolitusprogramm 

1. Väikeettevõtte loomine. Reaalsus ja ettekujutused. Firma äritegevus. Osanikud, partnerid. Tegevusvaldkonnad, teenuste üldine kirjeldus.teenuste seisund (müügiks valmisoleku aste).võrdlus konkureerivate teenustega (plussid ja miinused)

2. Äriplaani väljatöötamine

2.1. Äriidee valiku kriteeriumid. Äriidee ja selle esitaja tutvustus. Äriidee ja selle eesmärk.

2.2. Eesmärgid ja missioon

2.3. Kaasaegse ettevõtluse arengutendentsid

2.4. SWOT analüüs ja strateegia

2.5. Kaupade/teenuste turg ja konkurents. Kauba/teenuse loomine ja selle arendamine. Turg ja tarbijad. Turu jaotus (geograafiline). Potentsiaalsed tarbijad (iseloomulikud jooned, järeldused). Turu-uuringud. Turu suurus (oodatav müük, selle eeldused). Turg tulevikus (prognoos).

2.6. Turundus. Konkurents. Konkurentide kirjeldus (iseloomulikud jooned, eelised, puudused). Turunduse strateegia. Müügi-ja jaotamismeetodid. Transport. Reklaam. Lisateenused ja garantiid

2.7. Kauba/teenuse hind. Hinnakujundusliku hinna määramise põhimõtted, kalkulatsioonid

2.8. Juhtkond ja töötajad. Tööjõud. Töökaitse. Partnerid ja alltöövõtjad

2.9. Põhiprotsessi (tootmis- või teenindusprotsessi) kirjeldus. Teenindamine. Ruumid (pinna suurus, aastaüür, remondikulud). Tehnoloogia ja seadmed. Tooraine ja materjalid

2.10. Reklaamitegevuse planeerimine

2.11. Müügiprognoos. Käivitamise kalenderplaan

3. Finantsprognoosi koostamine

3.1 Finantsanalüüs, Finantsid. Tulude-kulude prognoos. Finantsseisukorra muutuste (kassavoo) plaan esimese tegevusaasta kohta (tabelina), Planeeritavad laenud

3.2. Finantsriskid ja riskianalüüs. Risk ja garantiid. Väliskeskkonnast ja sisemistest nõrkustest tulenevad ohud ja vastumeetmed

4. Finantseerimisallikad

4.1. Ettevõtlustoetus

4.2. Omakapital ja laenukapital

4.3. Laenuriskid