Logistiku koolitus 

Õppekava sisu kirjeldus

Õppejõud:

Dmitri Tšelenkov, kõrgharidus (MBA Ärijuhtimine), kogemus tolliladu juhina üle 10 aasta

Dmitri Sazanov, kõrgharidus, logistikuosakonna juht

Jenena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina

Svetlana Tiganik, tollimaakler AMV Logistics OÜ, 20-aastane kogemus tollimaaklerina

Marina Simhes-Kazkova, kõrgharidus, jurist suure kogemusega, jüriidilise büroo juhataja

Svetlana Borta, turundaja suurekogemusega, reklaamibüroo juhataja

 

1. Veotellimuste käsitlemine  

1.1. Veoteenuse osutamine 

Veoteenuste osutamine võlaõigusseaduse seisukohast. Võlaõigusseaduse nõuded veolepingu
sisule. Veokirja sisu ja selle vormistamise nõuded. Vedaja ohutuse tagamise nõuded ja vastutus
veo ohutuse eest. Peale- ja mahalaadimise korraldamine. Vedaja õigused ja kohustused. Tellija
õigused ja kohustused. Veose garantii ja kindlustamine. Kaubavedaja vastutus. Teenuste eest
tasumine.

1.2 Peamiste transpordikonventsioonide nõuded. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) autokaubaveo üldtingimustes kinnitatud nõuded   

Rahvusvahelise kaubaveolepingu konventsioon - CMR Euroopa kokkulepe rahvusvahelise tähtsusega olulisemate siseveeteede kohtaEuroopa kokkulepe rahvusvaheliste kombineeritud vedude tähtsamate liinide ja  vastavate objektide kohta 

ÜRO rahvusvaheliste segavedude konventsioon

Euroopa rahvusvaheliste automagistraalide konventsioon

Maanteeliikluse konventsioon koos selle täienduste ja lisadega

Rahvusvahelise maantee kaubaveolepingu konventsioon

ELEA autokaubaveo üldtingimustes kasutatud põhimõistete käsitlemine

Veoleping. Veolepingu sõlmimine ja veoteenuse tellimine. Veoteenuse tellimuse vormistamise reeglid, tellimuse sisu. Veose kindlustamine. Üksikobjektide veo eritingimused. Kaubasaatja kohustused, vastutus ja õigused. Veosesaatja kohustused. Veose pakendamine ja markeerimine. Pakendile esitatavad nõuded. Nõuded pakendi markeeringule. Laadimistingimused, laadimistingimuste tagamine. Transpordivahendile esitatavad nõuded. Vedaja kohustused, vastutus ja õigused. Veo eest tasumine. Nõuete esitamine

1.3. Eesti ja maailma geograafia tundmine  

Töö kaartidega.

Veose kohaletoimetamise aadressi otsimine ja optimaalse marsruudi väljatöötamine

1.2.Tollidokumentide korrektne vormistamine (praktikum)  

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine.

Tollioperatsioonide ja  -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid.

Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead.

Deklaratsioonide praktiline vormistamine.

Kaupade transport

Transpordi liigi valik

Transpordi dokumentide (CMR, TIR, T1) täitmine

Kaupade ajutine sissevedu Eestisse.

Nende vormistamiseks kehtestatud nõuded ja sageli esinevad vead vormistamisel.

2. Transpordilogistika

Logistika tekkimise põhjused ja eeldused. Transpordilogistika funktsioonid. Transpordilogistika roll riigi ja maailma ökonoomikas. Transpordilogistika põhiülesanne.Transpordilogistika töötajate tööülesanded: logistikaosakonna juhataja, logistik, ekspediitor, kaubalugeja (talman). Sürveiori funktsioonid ja esitamise reeglid.

Ühistransport. Eratransport. Autotransport. Meretransport. Jõetransport. Õhutransport. Torutransport.

3. Transpordigeograafia ja transpordi marsruudi väljatöötamine (praktikum)

Töö kaartidega. Veose kohaletoimetamisaadressi otsing ja optimaalse marsruudi väljatöötamine.

Eesti sotsiaal-majanduslik portree. Veoste vedu Eestis.

Veoste vedu Euroopas. Veoste vedu maailmas.

Geo informatsiooni tehnoloogiad

Praktilised ülesanded marsruudi paika panemiseks Eestist Euroopasse ja kaugematesse maadesse

Autokaubaveo marsruudi planeerimine

Vedude marsruutide tüübid

Marsruutide väljatöötamine logistikute poolt

Vedude regulaarsed marsruudid

Ökonoomilised ja matemaatilised meetodid logistikas. Transportkulude parima jaotuse leidmine (transpordiülesannete lahendamine)

Valemid liikumisaja arvutamiseks ja praktilised ülesanded

Optimaalse marsruudi koostamine ja valimine. Valemid veokulude arvutamiseks erinevat liiki transpordite kohta.

 

4. Laologistika        

Laonduse nõuded vastavalt võlaõigusseadusele

Laonduse nõuded, mis on kinnitatud vastavalt veoste üldtingimustele

Laologistika põhitõed, laotehnika, laonduse protsessid.

Kaupade töötlemine, jaotamine ja pakkimine laos.

Laonduse dokumentatsioon. Vormistamine.Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõuded

Laonduse ettevõtetele esitatavad nõuded vastavalt tolliseadusele

 

5. Logistikateenuste ostu-müügitehingud

5.1 Turundusoperatsioonid logistikas

1. Turunduse põhitõed

2. Töö klientidega

3. Teenuse kujundamine

4. Teenuse hinnapakkumise ettevalmistus

5. Transporditeenuse ostmistaotluse vormistamine6. Riskianalüüs

5.2. Töö klientidega

1. Töö püsiklientidega, nende nõudmised ja pakutavad teenused

2. Tagasiside ja klientide päringud

3. Igapäevane suhtlus kliendiga. Ametialase pädevuse ja suhtluskontrolli roll

4. Suhtluskanalite mitmekesisus

5. Klientide nõustamine ja informeerimine pakutavatest logistikateenustest.

6. Klientide teenindamine vastavalt kliendisegmentidele ja teenindusstandarditele.

7. Klientide teenindamise protsessi juhtimine

8. Puuduste tuvastamine ja kõrvaldamine

9. Suhtlemise eetika ja etikett

10. Pöördumine ja tervitus. Riietus. Ärikõnelused.

 

6. Hankelogistika ja varude logistika

1. Hankelogistika peamised eesmärgid ja ülesanded

2. Hankelogistika infoülesanded3. Varustamise korraldamine ettevõtetes

4. Varustajatega töötamise põhimõtted

5. Varude konseptsioon ja tänapäevased varude haldamise viisid

7. Varude tekitamise põhjused

8. Varude haldamise kulustruktuur

9. Varude haldamise süsteemid

10. Varude haldamise mudelid ja nende klassifikatsioon

11. Wilsoni valem: optimaalse tellimuse suurus

12. Ladustamise süsteemi koostamine

13. АВС analüüs, XYZ analüüs, АВС-XYZ maatriks

14. Varude haldamise põhinäitajad

6. Kvaliteedi haldamine logistikas. Riskide haldamine    

Kvaliteedi mõiste

Erinevad kvaliteedi käsitlused

Kvaliteedijuhtimissüsteem

Kvaliteedi standardid

Kvaliteedi määratlemine logistikas

Riskid ja riskijuhtimine

Riskide liigid

Võimalike riskide määratlemine

Riskide vähendamise võimalused

Riskianalüüs

Riskid logistikas

Riskide liigid logistikas ja nende vähendamise teed

7.Tagastuslogistika haldamine

7.1.Kaupade tagastamine

1. Kaupade tagastamise põhjuste väljaselgitamine ja põhjendamine

2.Tagastamise saadetiste vormistamine

7.2. Praktikum „Pakendite arvestus/arvelevõtt, utiliseerimine/ringlussevõtt ja deklareerimine tootmises, kaubanduses, teeninduses ja muudes valdkondades“

1. Ettevõtte pakendatud kauba ja valmistoodete väljalase Eesti turule. Pakendi kasutamine teenindussektoris ja transpordis. Paketi omaniku kohustused. Tagastatav ja tagastamatu taara. Jäätmeseadus.

2. Jäätmete likvideerimise kord ja jäätmete omaniku vastutus nende likvideerimiseks. „Jäätmete“ mõiste. Ohtlikud jäätmed. Ringlussevõtt/Taaskasutus ja kõrvaldamine.

3. Jäätmeseaduse määratluse järgi probleemsed tooted: autotransport ja selle osad. Rehvid. Patareid ja akud. Elektriseadmed ja elektroonika. Ohtlike jäätmete arvestus ja ohtlike jäätmete aruandlus.

4. Pakendiseadus. Pakendi mõiste. Pakendi liigid ja materjalid. Pakendi klassifikatsioon. Pakendi märgistamine. Pakendi komponendid. Pakendi deposiit.

5. Pakendi ja pakendijäätmete ladustamise ja töötlemise põhinõuded. Võimalused täita tagasivõtmise ja korduvkasutuse kohustusi. Eesti turule lastud pakendite hulga arvestus.

6. Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid.

7. Pakendi aktsiisimäärad ja taaskasutamise kulud tootja jaoks. Ettevõtte kohustused pakendamise osas. Andmete esitamine pakendiregistrisse. Aruandlus.

8. Teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest pärit tootmisjäätmete tarnimine Eestisse. „Tootmisjäätmete“ müük väljaspool Eestit.

Please reload