Курсы "Организация работы персонала и кадровый учет"

Стоимость 350€

Общий объем обучения

44 академических часа, из них аудиторные и практические работы - 44 академических часа

Учебная группа: Ärindus ja haldus

Язык обучения:   Vene

Группа до 8 человек

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena teab õppija seaduste ja õigusaktide põhinõudeid ettevõtte töötajate töökorraldusele, personali koolitusele,  töötervishoiule, tööhügieenile ja tööohutusele.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad õppida personaliarvestust ja ettevõtte töö organiseerimist nullist. Samuti neile, kes on omandanud eriala, kuid pole kaua aega või üldse kunagi töötanud erialaselt. 

Õpiväljundid​

Kursuse lõppedes õppija:
teab töö korralduse ja personaliarvestuse põhimõtteid;
oskab vormistada ettevõtte dokumente;
teab töötajate koolitamise põhimõtteid;
oskab organiseerida ettevõttes tööd, et tagada tööhügieen ja -ohutus;

Kursuse õppejõud: 

Jenena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina 

Marina Simhes-Kazakova, Haridus: Kõrgharidus; Töökogemus : jurist, juhataja jüriidiline büroo, suure kogemusega

Õppekava sisu kirjeldus

 

1. Personalitöö alused;

1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;

1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid

1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu

1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu

1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused;

- personaliotsing ja –valik

töö internetiressurssidega

foorumid ja teadetetahvlid

töö tööagentuuridega

-intervjuu kandidaatidega

- ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid

-personaliarvestuse korraldus

-arvestusdokumendid

-kartoteek

4.Тööõigus

4.1. Töölepingu vormistamine.

-töötaja andmed

-tööandja andmed

-lepingu kehtivusaeg

-katseaeg

4.2. Töötaja kohustused.

4.3. Tööandja kohustused.

4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg

-tööaeg

-tööaeg vastavalt töölepinguseadusele,

-alaline töö

-töötamine öisel ajal

-töötamine pühade

-ületunnitöö

4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
4.5. Materiaalne vastutus

varalise vastutuse lepingule esitatavad nõuded

varalise vastutuse objekt

hüvitis varalise vastutuse eest
4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetamine

töölepingusse muudatuste sisseviimise kord

töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

töölepingu lõpetamine tööandja algatusel

töölepingu lõpetamine töötaja algatusel
4.7. Töövaidluskomisjon

- tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord

-kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

 

 

  • Instagram - черный круг
  • Odnoklassniki - черный круг
  • Vkontakte - черный круг
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle