Õppekava sisu kirjeldus

 

1. Personalitöö alused;

1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;

1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid

1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu

1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu

1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused;

- personaliotsing ja –valik

töö internetiressurssidega

foorumid ja teadetetahvlid

töö tööagentuuridega

-intervjuu kandidaatidega

- ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid

-personaliarvestuse korraldus

-arvestusdokumendid

-kartoteek

4.Тööõigus

4.1. Töölepingu vormistamine.

-töötaja andmed

-tööandja andmed

-lepingu kehtivusaeg

-katseaeg

4.2. Töötaja kohustused.

4.3. Tööandja kohustused.

4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg

-tööaeg

-tööaeg vastavalt töölepinguseadusele,

-alaline töö

-töötamine öisel ajal

-töötamine pühade

-ületunnitöö

4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
4.5. Materiaalne vastutus

varalise vastutuse lepingule esitatavad nõuded

varalise vastutuse objekt

hüvitis varalise vastutuse eest
4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetamine

töölepingusse muudatuste sisseviimise kord

töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

töölepingu lõpetamine tööandja algatusel

töölepingu lõpetamine töötaja algatusel
4.7. Töövaidluskomisjon

- tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord

-kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

 

 

Õppejõud: 

Jelena Rootamm-Valter, PhD, asjaajamise lektor

Jevgenia Pahhutsi, kõrgharidus, juhataja jüriidiline büroo Infratum OÜ, 2009-2013a.a. siiseaudiitor Elektriraudtee AS

Personalitöö korraldamine