Kursuse õppejõud:

Jenena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina 

Marina Simhes-Kazakova, Haridus: Kõrgharidus; Töökogemus : jurist suure kogemusega, jüriidiline büroo juhataja

Galina Kljain,  Haridus: Kõrgharidus (Majandusarvestus); Töökogemus : pearaamatupidaja suure kogemusega

Valentina Denissenko Haridus: Kõrgharidus (Majandusarvestus)Töökogemus : pearaamatupidaja suure kogemusega

 

 

Õppekava sisu kirjeldus

 

I. Raamatupidamine

1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded

Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod

Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine

2. Firma registreerimine

Asutamisdokumendid

Põhikapital

3. Raamatupidamisarvestuse korraldamine

Raamatupidamisseadus 

Raamatupidamise sise-eeskirjad

Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid Kaasaegsed raamatupidamisarvestuse korraldamise süsteemid

Algdokument 

Raamatupidamisandmikud

4. Ostu-müügi reskontro

Arveldused tarnijatega 

Arveldused ostjatega

Tasaarveldused

Ettemaksu arvestus

Tehingud välisvaluutaga

5. Kulude ja tulude arvestus

Kasumiaruanne

Tulevaste perioodide kulud ja tulud

Finantsaruanded

6. Rahaliste vahendid Materiaalse vastutuse leping

Kassa ja pangatehingute kajastamine

Valuutaoperatsioonide arvestus

7. Aruanekohuslased isikud

Avansilised maksed

Komandeerimisraha

8. Põhivara liigid

Soetamine ja arvelt mahakandmine

Laenude ja liisingute arvestus

Põhivahendite inventuur

9. Varude liigid

Mahakandmine

Varude realiseerimise arvestuse iseärasused

Kaupade arvestuse jae- ja hulgikaubanduses

Valmistoodangu arvestus

Varude inventuur 

10. Käibemaksuseadus

Käibemaksumäärad

Käibemaksu deklareerimine

11. Töö ja töötasu arvestus

Tööõigus

Töötasu liigid

Töötasu arvestus

Keskmine töötasu

Puhkuseraha

12. Maksustamine

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Töötuskindlustusmaks

Pensionikindlustuse seadus

Raamatupidamise seadus

Tuludeklaratsioon

13. Väärtpaberid

Dividendid

Reservid

14. Aastaaruanne

Raamatupidamisbilanss 

Kasumiaruanne

Rahavoogude aruanne

Aastaaruande lisad

 

II. Raamatupidamisprogramm 1C:RAAMATUPIDAMINE

1 Dokumentide sisestamise näited

1.1 Programmi otstarve.

1.2 Programmi võimalused ja eelised.

2. Töö alustamine programmiga

2.1 Firma andmete sisestamine.

2.2 Konstantide sisestamine.

2.3 Töötajate andmete sisestamine.

2.4 Ostjate ja tarnijate andmete sisestamine.

2.5 Algjääkide sisestamine.

3. Dokumentide sisestamine

4. Aruannete formeerimine aruannete variandid

III. Personalitöö alused

1. Dokumentide vormistamine

1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid

1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid

1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu

1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu

1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused;- personaliotsing ja –valik töö internetiressurssidega foorumid ja teadetetahvlid töö tööagentuuridega -intervjuu kandidaatidega - ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid-personaliarvestuse korraldus -arvestusdokumendid -kartoteek

4.Тööõigus

4.1. Töölepingu vormistamine. -töötaja andmed -tööandja andmed -lepingu kehtivusaeg -katseaeg

4.2. Töötaja kohustused.

4.3. Tööandja kohustused.

4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg-tööaeg -tööaeg vastavalt töölepinguseadusele, -alaline töö -töötamine öisel ajal -töötamine pühade -ületunnitöö

4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed

4.5. Materiaalne vastutusvaralise vastutuse lepingule esitatavad nõuded varalise vastutuse objekt hüvitis varalise vastutuse eest

4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetaminetöölepingusse muudatuste sisseviimise kord töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel töölepingu lõpetamine tööandja algatusel töölepingu lõpetamine töötaja algatusel

4.7. Töövaidluskomisjon- tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord -kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

IV. Asjaajamine

1. Asjaajamine, haldusdokumentatsioon

Asjaajamise korraldust reguleerivad õigusnormid ja dokumendid.

Organisatsiooni asjaajamist reglementeerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu. Dokumendiringluse korraldamine organisatsioonis. Haldusdokumentide vorminõuded. Dokumentide koostamine ja vormistamine.

 

2. Ärikirja ja muude dokumentide koostamine

Käsitletakse erinevate dokumendiliikide koostamise reegleid. Sisu- ja vormistusnõuded ametikirjadele, kaebustele ja hinnapakkumistele, jt. Ärikirjade ülesehitus. Ärikirjade ja märgukirjade koostamise kuldreegel. Lause lõpus peab olema punkt.

Kliendikesksete ärikirjade üldreeglid. Positiivse mulje loomise võtted. Informatiivsed kirjad ja veenmiskirjad. Otsese lähenemisega ärikirjad: päring, vastus päringule kaebused. Kaudse lähenemisega ärikirjad: kaebuse tagasilükkamine, äraütlemiskirjad .

Praktiline töö: õppe käigus teostatakse praktilisi töid – koostatakse ametlikke kirju, hinnapakkumiste päringuid, õpitakse vastama ametikirjadele.

 

3. Dokumendihalduse korraldamine

Käsitletakse asjaajamisdokumentide koostamise ja dokumentide säilitamise korda ning seda, mis kujul organiseeritakse dokumentide säilitamist, kuidas vormistatakse ja organiseeritakse dokumendiregistreid. Dokumentide nimekiri, mida tuleb säilitada ja säilitamise tähtajad. Asjaajamise korraldust reguleerivad riiklikud normdokumendid. Organisatsiooni asjaajamist reglamenteerivad dokumendid: asjaajamiskord, dokumentide loetelu. Dokumentide loetelu muutmine.

Praktiline töö: praktiliste harjutuste käigus omandatakse dokumentide kasutamise põhimõtted. Dokumentide loetelu koostamine.

 

4. Arhiivitöö korraldamine

Arhiveerimise nõuded ja kord. Paber- ja digidokumentide säilitamine. Arhivaalide eraldamine. Ohuplaan. Praktiline arhiveerimine.

Praktiline töö: praktiliste ülesannete käigus uuritakse arhiveerimise jaoks kasutatavaid erinevaid mooduseid ja vahendeid.  Vormistame dokumentide eraldamise dokumenteerimise näidised.

Raamatupidaja-juhiabi kurs