Raamatupidamiskoolitus


 

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 650€

Õppe kogumaht: 112 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 112 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija raamatupidamise korraldamist reguleerivate seaduste nõudeid Eestis, mõistab ettevõtte raamatupidamise korraldamise põhimõtteid, teab maksustamise põhinõudeid ja tingimus, teab aastaaruande tegemise põhimõtteid. Samuti oskab töötada raamatupidamistarkvaraga 1C.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad raamatupidamise õppimist nullist, neile, kes pole pikalt teinud erialast tööd ja ka neile, kes omavad haridust Majandusarvestuse või Raamatupidamise valdkonnas, kuid kellel puudub töökogemus.

Õpiväljundid 

Kursuse lõppedes õppija:
tunneb Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid ja raamatupidamise korraldust ettevõttes ning oskab koostada vajalikke aruandeid ja dokumente;
teab raamatupidamise aruande põhitõdesid;
teostab igakuiseid põhilisi arvestusi: varude arvestamist, kaupade ja teenuste omahinna arvestamist, amortisatsiooni arvestamist, palga ja muude maksude arvestamist; 
tunneb põhilisi maksumäärasid ja koostab lihtsaid maksudeklaratsioone;
koostab põhiaruandeid: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne;
analüüsib finantsaruandeid;
teab, kuidas sisestada jooksvaid andmeid raamatupidamisprogrammi 1C ja koostada aruandeid;

Полный курс бухгалтерского учета

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Hind 350€

Õppe kogumaht: 48 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 48 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena teab õppija, millised õigusaktid reguleerivad ettevõtte asjaajamist, teab erinevate dokumentide koostamise nõudeid, teab dokumentide arhiveerimise nõudeid ning teab sekretäri rolli ja kohustusi ettevõttes.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada teadmised ja oskused ettevõtte asjaajamise korraldamisest ning kes alustavad asjaajamise õpinguid nullist.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
mõistab ettevõtte asjaajamise põhimõtteid;
oskab organiseerida asjaajamist ja dokumentide arhiveerimist;
rakendab arvele võtmise ja kontrolli meetodeid;
vormistab asjaajamise dokumentatsiooni võttes arvesse seaduse nõuded;
tunneb äri etiketi ja eetika reegleid;

Курсы секретаря-помощника руководителя

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 1350€

Õppe kogumaht: 204 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 176 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Eestis raamatupidamist, tööõigust ja paberimajandust reguleerivate seaduste ja määruste põhinõudeid, mõistab raamatupidamise organiseerimise põhimõtteid, tunneb maksustamise korda ja põhinõudeid Eestis, tunneb seaduste ja seadusandlike aktide põhinõudeid äridokumentide koostamisel ja dokumentide arhiveerimisel. Samuti oskab töötada raamatupidamistarkvaraga 1C.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada Eesti mikro- ja väikeettevõtete töö korraldamiseks ja läbiviimiseks põhjalikud vajalikud teadmised ning raamatupidamise, personaliarvestuse ja personalitöö korraldamise ja asjaajamise põhialused. Kursus sobib neile, kes alustavad õpet nullist, kui ka neile, kes pole pikka aega oma erialal töötanud.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
mõistab ettevõtte raamatupidamise põhimõtet;
oskab koostada raamatupidamise dokumente;
oskab koostada kuu- ja aastaaruandeid ning pidada arvestust;
oskab vormistada maksudeklaratsioone;
teab maksustamise ja tööõiguse aluseid;
oskab koostada personaliarvestuse dokumente;
oskab koostada asjaajamise dokumentatsiooni, organiseerida ja juhtida ettevõtte asjaajamist;

Курсы бухгалтера-помощника руководитля

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Hind 350€

Õppe kogumaht: 44 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 44 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena teab õppija seaduste ja õigusaktide põhinõudeid ettevõtte töötajate töökorraldusele, personali koolitusele,  töötervishoiule, tööhügieenile ja tööohutusele.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad õppida personaliarvestust ja ettevõtte töö organiseerimist nullist. Samuti neile, kes on omandanud eriala, kuid pole kaua aega või üldse kunagi töötanud erialaselt. 

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
teab töö korralduse ja personaliarvestuse põhimõtteid;
oskab vormistada ettevõtte dokumente;
teab töötajate koolitamise põhimõtteid;
oskab organiseerida ettevõttes tööd, et tagada tööhügieen ja -ohutus;

Курсы Организация работы персонала и кадровый учет